Articles

ജൈവകൃഷി കേരളത്തിൻെറ പ്രതീക്ഷ

By Ms. Ushakumari S On 13 May 2019 | Category : Agriculture

കേരളത്തിൻെറ സമകാലിക ചരിത്രത്തിൽ വളരെ സ്ഥാനം പിടിച്ചൊരു വാക്കാണ് ജൈവ കൃഷി .  കൃഷി നശിക്കുന്നു യുവാക്കൾ നാടുവിടുന്നു. ഭക്ഷണം വിഷമായ മാകുന്നു.  ഇതും കുറച്ചു കാലമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് .  ഓരോ വീട്ടിലും ഒരു കാൻസർ രോഗി ഉണ്ടാകാം എന്ന പേടിയിലാണ് നമ്മൾ .

1980 കളിലാണ് ഈ ആശയം കേരളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് . ഭോപ്പാൽ ദുരന്തം കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ഒരു ഉത്ക്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കുകയും ദുരന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു .

 

... read full article

Biriyani lovers, beware! Your biriyani might not be as COOL as it used to be.

By V Nikhilesh Paliath On 26 Mar 2019 | Category : Waste Management

When was the last time you enjoyed your biriyani in a wedding reception / community event? Or when did you buy your biriyani as a parcel? Your chances of eating biriyani from someones waste is high! Under the disguise of “Material for recycling”, India has increasingly become a favourite destination for exporting waste. It was not long back when Municipal solid waste from the city of New York was shipped to Kerala under the category Material for recycling. Used electronic equipments are also following suit. India’s prominence as a recipient of used / rejected / discarded material is on the increase since China has banned the import of Material for recycling. Roots of the network that imports material for recycling has become so deep that it has reached our dining tables. Import of Carton

... read full article

Attitude of Waste Managers and the Challenges faced by them - A study report

By Alka Bastin On 17 Aug 2018 | Category : Waste Management

Health Inspectors and Junior Health Inspectors of Thiruvananthapuram Municipal Corporation who were managing the decentralized solid waste management systems were interviewed to know their perceptions on centralised solid waste management which they practiced earlier, the current waste management system and the transition period. It was done as part of course work of MSW by Ms. Alka Bastin of Marian College Kuttikkanam. 

... read full article

To Compost or To Not

By Neha Joe On 4 Apr 2018 | Category : Waste Management

Composting is a simple yet at times, an overlooked solution to bio-degradable waste management. Composting is a method through which organic waste decomposes naturally under oxygen-rich conditions through the action of microbes. With the current incentives provided by Trivandrum’s Corporation to install a Bio-composter and the presence of Aerobic Bins in various locations in our city, it has never been  easier to make a difference. From the portable “Kambha” or the efficient “Bio-composter” for a household to the “Aerobic Bin” for an entire residential colony or school; there are a myriad of equipment to get your hands on. Not only would you be contributing to a sustainable future through composting but also you would benefit from the final nutrient-rich compost that could be utilised as a soil-enricher

... read full article

Green Army Fellowship – An Initiative by Thanal, Thiruvananthapuram Municipal Corporation & Green Army

By Gadha R On 8 Jan 2018 | Category : Waste Management

This fellowship is basically designed by Thanal and Corporation of Trivandrum. It is originally a three month work. This is needy time for waste management. If we continue do the present system, i.e; throw- away culture, it is going to affect us very badly and the results will be irreversible. So I recommend this fellowship to encourage the decentralized waste management in not only Kerala, but also in our Country. 

... read full article

ULLURAVU- Arangottukara Agriculture Festival

By Ms. Ushakumari S On 21 Mar 2017 | Category : Agriculture

Seed and harvest festivals have come back to Kerala in the last one decade as part of the organic farming –sustainable agriculture movement in the state. The slow death of agri-culture that was happening in Kerala in the 1980s and 1990s resulted in sidelining traditional wisdom and loss of livelihoods especially in food production. The two festivals of Kerala, Onam and Vishu, both were traditionally harvest festivals. Now these have also become market oriented commercial events where people buy everything instead of producing from their own land or in their own homes. And the younger generation does not see the connection between these festivals and agriculture and food production.

... read full article

Explore Your Options For Menstrual Hygiene

By Shradha Shreejaya On 21 Feb 2017 | Category : Waste Management

When a woman’s choice of a product has such immense consequence at a health, societal and ecological dimension, it fails me why we as a collective still ignore the need to demystify and remove the taboo around such conversations. Product availability and businesses are still predominantly a man’s world, which dictate the choices that we are given in terms of our bodies’ needs. For this to change, we women ourselves need to come forward, shed inhibitions (like how our uterine linings do with so much beauty every month) to engage and educate people around us. For as long as there is silence, there stands no hope for our collective futures.

... read full article

Engineers And Bankers – You Can Be The New Climate Activists That India Needs

By Shradha Shreejaya On 20 Feb 2017 | Category : Nature

In Naomi Klein’s recent book ‘This Changes Everything’, she quotes Yotam Marom, an organizer with Occupy Wall Street in New York, who wrote in July 2013 – “The fight for the climate isn’t a separate movement; it’s both a challenge and an opportunity for all of our movements. We don’t need to become climate activists, we are climate activists. We don’t need a separate climate movement; we need to seize the climate moment.”

... read full article

The Future Cost to Nation from Farmer Suicides

By Shradha Shreejaya On 4 Feb 2017 | Category : Agriculture

Is Make in India complete without growing our own food? Isn’t food security linked to farmer security? Shouldn’t Indian Youth get a fair choice to practise farming and be compensated well for it? Who will feed the nation tomorrow?

On 22nd April 2015, a young farmer Gajendra Singh Rajput from Rajasthan, shocked the nation & the world by committing suicide in full public view in a farmers’ rally in New Delhi. Having been ruled ineligible for compensation, he had spent his last few days fruitlessly trying to convince government officials regarding due compensation for the loss of his wheat crop, ruined by unseasonable rain.

In January 2015, Ramesh Khamankar, a 57-year old cotton farmer in Maharashtra’s Yavatmal district walked to his ruined fields and drank from a bottle of pesticide. He died a few hours later. Khamankar’s case was determined to be a ‘genuine farmer suicide’, and his family received a compensation of Rs. 1 lakh, months after he died.

... read full article

Growing up with menstruation

By Shradha Shreejaya On 4 Feb 2017 | Category : Nature

Growing up years were challenging. I had this nagging sense of not being wanted as a girl child and despite being loved for whoever i was figuring myself out to be, i thought my parents would have had been happier having an elder boy to shoulder their worries (and boy did they have many to tackle back then!). Having had been subjected to ‘casual’ molestation by well-wishing ‘grandpas’ and loving uncles, the feeling of disgust was quite strong in my teeny adolescent body. Welcome puberty and related information hand-me-down of sexual vulnerability, my teenage years were spent in getting barber-shop haircuts and tomboy demeanor to tone down the girl ‘stuff’ going on. To not be seen or felt or looked at.

... read full article

Article Archives

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013