കരുതിയിരിക്കണം; കടുകിലും പിടിമുറുകുന്നു

23rd September, 2016

പതിമൂന്നു വര്ഷം മുൻപാണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി (ജി. ഇ. എ. സി.) ജി. എം. കടുകിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചത്. എന്നാൽ ആ ജീൻ ഇതാ ഒരു തിരിച്ചുവരവിന് ഒരുങ്ങുന്നു. ഇതിനു ചിലവാകട്ടെ സർക്കാരിന്റെ 70 കൂടി രൂപയും. അന്ന് ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനി ആയിരുന്നു അനുമതിക്കായി വന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇതൊരു സർക്കാർ ഉത്പന്നമായിട്ടാണ് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹി സർവകലാശാലയാണ് ഇപ്പോൾ ജി. എം. കടുകിനായി അനുമതി തേടുന്നത്.

Read full article


Original Source   Mathrubhumi Weekly

Article Archives

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013